tao

 
 
 
 
Letölthető dokumentumok:
2013.
Kérelem - Football Club Dabas Sportegyesület
2013.
Határozat - Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása
2014.
Határozat - Hosszabbítás jóváhagyás SFPHAT_2258_51_20141113_SIGNED
2014.
Határozat - Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása (TAO 2014-2015 UP)
2014.
Határozat - Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása (TAO határozat tárgyi 2014-15.)
2015.
SFP 2015/2016 (be/SFPHPM01-08258/2015/MLSZ)
2015.
Határozat - A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban (be/SFP-08258/2015/MLSZ)
2016.
Határozat - Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása (be/SFP-11258/2016/MLSZ)
2016.
Kérelem - Football Club Dabas Sportegyesület
(be/SFPHPM01-11258/2016/MLSZ)
2017.
Határozat - Sportfejlesztési program meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálása (be/SFP-11258/2016/MLSZ)
2017.
Határozat - Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása (be/SFP-16258/2017/MLSZ)
2017.
Kérelem - Football Club Dabas Sportegyesület
(be/SFPHPM01-16258/2017/MLSZ)
2018.
Kérelem - Football Club Dabas Sportegyesület
(be/SFPHPM01-22258/2018/MLSZ)
2018.
Határozat - Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása (be/SFP-22258/2018/MLSZ)
     
MLSZ.hu (Információ):
A magyar labdarúgás hivatalos honlapja - Fejlesztések / TAO-program

 

Magyar Labdarúgó Szövetség - TAO PROGRAM

Az MLSZ elnöksége döntött a kiegészítő sportfejlesztési támogatások sportszervezetekhez történő továbbításáról. Bővebb információkat a támogatási igazolások menüpont „tájékoztató”-ja tartalmaz.


A LÁTVÁNY-CSAPATSPORTÁGAK TÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK RÖVID BEMUTATÁSA

Ki jogosult támogatásra?
A Magyar Labdarúgó Szövetség tagjaként működő sportszervezet, a tagjaként működő látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány és az Stv. 15. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Stv. szerinti sportiskola, (az egyszerűség kedvéért a továbbiakban egységesen a sportszervezet kifejezést használjuk).

 

Milyen tevékenységekre lehet támogatást igényelni?
A labdarúgó sportszervezet, a támogatást saját jogon az alábbi jogcímeken igényelheti:
- utánpótlás-nevelési feladatokra
- a személyi jellegű ráfordításokra (ide nem értve a sportolók támogatását)
- tárgyi eszköz beruházásra, felújításra
- a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre
- képzéssel összefüggő feladatokra

Ezen túlmenően az amatőr sportszervezetek az MLSZ-en keresztül a támogatást igénybe vehetik a versenyeztetési költségek csökkentésére. Ennél a jogcímnél tehát az MLSZ igényli a támogatást és a beérkezett támogatásból dönt a versenyeztetéssel kapcsolatos díjak átvállalásáról, az amatőr sportszervezetnek nincs tennivalója. A támogatás beérkezését követően az MLSZ tájékoztatja a sportszervezeteket a díjcsökkentés mértékéről.

 

Milyen mértékű támogatás igényelhető?
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a sportszervezet
a) utánpótlás-fejlesztésre fordítandó igazolt költségeinek 90 százalékát,
b) tárgyévi személyi jellegű ráfordítása 50 százalékát,
c) tárgyévi képzési feladataival összefüggő kiadásainak
- általános képzés esetén 60 százalékát,
- szakosított képzés esetén 25 százalékát,
d) tárgyévi tárgyi eszköz beruházás, felújítás beruházási, felújítási értéke – ideértve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is – 30-50-70 százalékát a közcélú használat függvényében.

 

A támogatási legmagasabb, abszolút összegére vonatkozóan jogszabályi korlát nincs, azonban a támogatási igényléseknek a sportszervezet anyagi teherviselő képességével összhangban kell lennie, hiszen a támogatás igénybe vételéhez minden esetben önerőt kell biztosítani (10-75%, a felhasználás típusától függően).

 

Hogyan zajlik a támogatási kérelmek jóváhagyása?
A támogatási kérelem jóváhagyása két lépcsőben történik. Első lépésként a sportszervezet sportfejlesztési programjának előzetes jóváhagyása történik meg, ezt követi a második lépésként a konkrét támogatási igazolás kiállítása. A támogatást az MLSZ hatósági eljárás keretében adja ki.
A Tao. tv. 2013. január 1-jén hatályba lépett 22/C. § (10) bekezdése szerint a sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint a támogatási igazolás kiállítására irányuló eljárás tekintetében a látvány-csapatsport támogatás igénybevételére jogosult szervezet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezései alapján elektronikus úton tart kapcsolatot a sportfejlesztési program jóváhagyását, valamint a támogatási igazolás kiállítását végző szervezettel.


A 2013/14-es támogatási időszaktól kezdődően az MLSZ az elektronikus kapcsolattartást a támogatási folyamat egészében érvényesíteni kívánja.

 

Első lépés – a sportfejlesztési program jóváhagyása
A támogatás igénybevételére jogosult szervezetek a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmüket az MLSZ részére, a szövetség által közzétett formanyomtatványon, elektronikusan kell beadniuk. Az MLSZ a kérelem benyújtásának formáját, módját a honlapon közzéteszi.

 

Második lépés – a támogatási igazolás kiállítása kérelem alapján
A sportszervezet a sportfejlesztési program jóváhagyását követően (de akár már azt megelőzően is) felveheti a kapcsolatot azokkal a társasági adó hatálya alá tartozó társaságokkal, vállalkozókkal (a továbbiakban: támogatók), amelyek a sportszervezet programját a társasági adójuk terhére támogatni kívánják, és ezt a szándékukat előzetes megállapodás formájában írásban is megerősítik. Az előzetes megállapodás formátumára az MLSZ ajánlást készít, és ezt a honlapján közzéteszi.


A sportfejlesztési program jóváhagyásáról szóló MLSZ határozat és a gazdasági társaság, vállalkozó által aláírt megállapodás birtokában a sportszervezet elektronikusan benyújthatja a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmét az MLSZ részére, az erre kialakított formanyomtatvány kitöltésével. A támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmét kizárólag elektronikusan adhatják be a sportszervezetek.


Az MLSZ a támogatási igazolás eredeti példányát megküldi a sportszervezet (elektronikus példány) és a támogató részére (papír alapú példány).
Látvány-csapatsportok támogatásához kapcsolódó adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a támogató:
a) a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást a támogatott szervezet számára,
b) a kiegészítő sportfejlesztési támogatást a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége (MLSZ) számára átutalja, és
c) a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét az állami adóhatóság részére bejelentse.


Jogszabályi környezet:
- A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.)
- A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet)
- A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet
- Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény


Belső szabályozás:
- Elnökségi értékelési elvek
- Elnökségi határozatok